Cách cài đặt ssl Lets Encrypt trên Nginx CentOS 8

1. Cài đặt kho EPEL:

# yum install epel-release -y

2. Tiếp theo, cài đặt gói certbot-nginx:

# dnf install certbot python3-certbot-nginx -y

Máy khách certbot Let’s Encrypt hiện đã được cài đặt và sẵn sàng sử dụng.

3. Lấy chứng chỉ

Nhận chứng chỉ bằng cách sử dụng lệnh certbot. Plugin Nginx sẽ xử lý việc định cấu hình lại Nginx và tải lại cấu hình.

# certbot –nginx -d yoursite.com -d www.yousite.com